Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájm. a voln. čas činnosti

5. 10. 2009

 

 

od pondělí do pátku

- vypisovat kde se ta činnost odehrává - společenská místnost, tělocvična, zahrada,...

- 8.00 - 13.00 škola

- 13.00 – 13.30 oběd
- 13.30 – 14.30 příprava na vyučování
- 14.30 – 16.00 činnost 1
- 16.00 – 16.15 svačina
- 16.15 – 18.00 činnost 2
- 18.00 – 18.30 večeře
- 18.30 – 19.30 osobní hygiena
- 19.30 – 21.00 činnost 3
- 21.00 večerka
 
- sobota a neděle
- 8.00 – 8.30 snídaně
- 8.30 – 10.00 činnost 1
- 10.00 – 10.15 svačina
- 10.15 – 12.00 činnost 2
- 12.00 – 12.30 oběd
- 12.30 – 13.30 polední klid
- 13.30 – 16.00 činnost 3
- 16.00 – 16.15 svačina
- 16.15 – 18.00 činnost 4
- 18.00 – 18.30 večeře
- 18.30 – 19.30 osobní hygiena
- 19.30 – 22.00 činnost 5
- 22.00 večerka (jen pátek a sobota)
 

 

1) společenskovědní

- zahrnují činnosti, které vedou k poznání aktuálního společenského dění nebo některých historických souvislostí

- pěstují vztah k vlasti, mateřskému jazyku a tradicích daného národa

- základní oblastí těchto činností je výchova k vlastenectví, k partnerství a rodičovství, sběratelství a jazykověda

Příklady:

 • poznávání významných objektů v místě bydliště, školy, objekty zásobování, zdravotnická zařízení, veřejné instituce, kulturní podniky, hospodářské objekty, instituce a zařízení pro volný čas, školy a vzdělávací zařízení
 • seznamování s historickými objekty a památními místy, která souvisejí s národními dějinami
 • informace o životě a díle významných osobností, které mají vztah k regionu
 • sledování politických a společenských událostí u nás i ve světě, diskuse, hodnocení
 • setkání a společnké akce dětí z různých měst, mezinárodní setkání
 • oslavy státních svátků, významných dnů, výročí, událostí
 • dodržování tradic školy, výchovného zařízení (den otevřených dveří, akademie, výročí založení, ples), oslavy narozenin a svátků
 • dodržování lidových tradic, zvyků, seznamování s jejich vznikem (Vánoce, Velikonoce)
 • seznamování s filozofickými a náboženskými směry
 • publicistika, vydávání vlastních periodik
 • zájmové studium cizích jazyků
 • individuální sběratelství

 

2) pracovně - technické

- napomáhají ke zdokonalování manuálních dovedností, obohacují vědomosti o technické poznatky a umožňují aplikaci těchto poznatků v praxi

- tyto činnosti rozvíjí zejména technické myšlení a představivost

Příklady:

 • práce s různými materiály (papír, karton, dřevo, kov, textil, plasty, sklo, drobný přírodní a technický materiál, modelovací hmoty)
 • práce se stavebnicemi, konstruktivní práce
 • montážní a demontážní činnosti (koloběžka, kolo, motocykl, údržba, drobné opravy)
 • drobné opravy hraček, pomůcek, vybavení
 • modelářské práce
 • elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, audio a videotechnika
 • seznamování s různými profesemi (besedy, exkurze, filmy)
 • příprava pokrmů
 • činnosti související s dopravní výchovou

 

3) přírodovědné

- vedou k prohlubování vědomostí o dění v přírodě, pěstují vztah k její ochraně

- rozvíjejí zájem o pěstitelství a chovatelství, formuje se při nich morální odpovědnost za ochranu přírody a vytváření správných postojů k životním hodnotám

Příklady:

 • pozorování přírodních objektů živé přírody (rostliny, živočichové), neživé přírody (horniny, nerosty, krajinné útvary, vodní toky, zkameněliny, meteorologické změny, vesmírná tělesa)
 • pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin, práce na zahradě, užitkové i okrasné rostliny
 • chovatelství, chov živočichů v akváriích, teráriích, insektráriích, chov okrasného ptactva, drobného hospodářského zvířectva, zvířat v domácnosti - kočka, pes
 • činnosti zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí
 • práce s odbornou a populárně - naučnou literaturou (klíče, atlasy, encyklopedie)
 • práce v koutku přírody, pokusnictví, vedení přírodovědné dokumentace (výstavky, herbáře, alba, fotodokumentace, záznamy o pozorování)
 • spolupráce s institucemi (muzea, botanické a zoologické zahrady, hvězdárny, planetária, meteorologické stanice, stanice přírodovědců, občanská sdružení s ekologickým zaměřením)
 • specializované zájmové činnosti (rybářství, včelařství, myslivnost)

 

4) estetickovýchovné

- utvářejí a formují estetické vztahy k přírodě, společnosti a jejím materiálním a kulturním hodnotám

a) výtvarné zájmové činnosti

 • výtvarné osvojování skutečnosti, využití různých výtvarných technik (malba, kresba, grafické techniky, modelování, kombinované techniky)
 • práce s výtvarnými prostředky spojená s experimentováním (hry s barvou, dekorativní práce, modelování a organizace prostoru)
 • poznávání a chápání výtvarného umění (návštěvy výstav, práce s literaturou o výtvarném umění)
 • aplikace estetických a dalších požadavků na životní prostředí, kultura chování, stolování, kultura těla a oblékání

 

b) hudební zájmové činnosti

 • sborový a sólový zpěv
 • hudební hry
 • hudebně - pohybové a taneční hry, hry se zpěvy, tanec, pohybová improvizace při hudbě, cvičení při hudbě
 • hra na dětské hudební nástroje (Orffovy nebo vlastnoručně vyrobené nástroje)
 • hra na hudební nástroje
 • poslech hudby (reprodukovaná hudba, koncerty, vystoupení dětí, pedagogů)
 • zacházení se zvukovou technikou
 • získávání poznatků o hudebních umělcích a jejich dílech (besedy, práce s literaturou, návštěvy muzeí, míst spojených s životem umělců)

 

c) literárně - dramatické činnosti

 • četba (individuální, předčítání, využití uměleckých nahrávek)
 • reprodukční činnosti (vypravování, přednes, dramatizace)
 • průpravné hry a cvičení, dramatické hry a improvizace zaměřené na rozvíjení poznávacích procesů, komunikativních dovedností, sociálních vztahů a sociální percepce
 • tvořivé literární a dramatické činnosti (pokusy o literární a dramatickou tvorbu)
 • návštěvy kulturních představení (divadlo, kino, besedy s umělci, návštěvy míst spojených s životem umělců)

 

5) tělovýchovné

- utvářejí kladný vztah k sportu, zdravotní odolnosti a fyzické výkonnosti

- prostřednictvím fandění také utvářejí pocit sounáležitosti k vlasti a jejím hodnotám

Příklady:

 • rekreační TV
 • atletika
 • gymnastika
 • sportovní hry
 • turistika
 • pobyt v přírodě
 • protipožární ochrana
 • zdravotnická příprava
 • účast na sportovních kláních